REGULAMIN SKLEPU

Centrum Szkoleniowe • Podologia • AleStopa to wysokiej jakości kursy i szkolenia zawodowe w branży kosmetologicznej. Przeczytaj koniecznie nasz regulamin.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Alestopa.com.pl – z dnia 20.06.2022

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– firma , osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie podologia, kosmetologia
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin– niniejszy zbiór regulacji określający zasady korzystania z Usług Sklepu Internetowego przez klienta
 4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod ale stopa.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar –każdy przedmiot lub szkolenie sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.alestopa.com.pl
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Alestopa.pl-gabinet podologiczny Marcin Wojnicz-Sianożęcki, NIP: 1180920345, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 47, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.alestopa.com.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod www.alestopa.com.pl prowadzony jest przez firmę Alestopa.pl-gabinet podologiczny Marcin Wojnicz-Sianożęcki,NIP: 1180920345, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 47, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.alestopa.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. ALEstopa.pl- gabinet podologiczny Marcin Wojnicz-Sianożęcki może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez prowadzącego sklep internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Alestopa.pl-gabinet podologiczny Marcin Wojnicz-Sianożęcki.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Alestopa.pl-gabinet podologiczny Marcin Wojnicz-Sianożęcki.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Alestopa.pl-gabinet podologiczny Marcin Wojnicz-Sianożęcki
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepuinternetowego należy wejść na stronę internetową www.alestopa.com.pl,dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciuo wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ichdodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku„Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych orazw zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymiKlientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowegowszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowaniezłożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tymkosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy,
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treściRegulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkoweoraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia zAlestopa.pl-gabinet podologiczny Marcin Wojnicz-Sianożęcki. Umowysprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną,zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementówZamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klientawiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej zRegulaminem.

Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się za pomocą firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta w trakcie Zamówienia adres. Nie dotyczy zakupu usług, których termin jest podany w ofercie lub ustalany indywidualnie z Klientem drogą mailową.
 2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, nie dłużej niż 30 dni, chyba że z umowy wynika inny termin.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.alestopacom.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail faktury VAT.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkieskładniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła orazwszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 1. przelewem na numer konta bankowego 42 1240 3480 1111 0010 67126366,
 2. płatnością w systemie Przelewy24,
 3. płatnością za pobraniem

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni roboczych od terminu zawarcia umowy na szkolenie, który wymieniony jest w opisie zakupionego Towaru lub ustalony indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Mają Państwo prawo do zwrotu towaru, w terminie 14 dni roboczych licząc od momentu dostawy.
 3. Zwrotowi nie podlegają towary użyte lub rozpakowane, czy niekompletne.
 4. Termin do odstąpienia od umowy zakupu szkolenia wygasa w momencie, kiedy okres od terminu, w którym odbywa się szkolenie (informacja jest wymieniona w opisie zakupionego Towaru lub ustalona mailowo), jest krótszy niż 7 dni roboczych.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: ALEstopa.pl-gabinet podologiczny Marcin Wojnicz-Sianożęcki, adres email:
  gabinetwojnicz@interia.pl adres: ul. Wojska Polskiego 47, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwuwszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia przeznas rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranegoprzez Państwa sposobu dostarczenia towarów), niezwłocznie, a w każdymprzypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwazwrócony towar oraz zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji owykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobówpłatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Alestopa.pl-gabinet podologiczny Marcin Wojnicz-Sianożęcki. jakosprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresieokreślonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art.556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanychprawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adresgabinetwojnicz@interia.pl.
 3. Alestopa.pl – gabinet podologiczny Marcin Wojnicz-Sianożęcki zobowiązujesię do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21dni, a gdyby to nie byłomożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanierozpatrzona.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Alestopa.pl-gabinet podologiczny Marcin Wojnicz-Sianożęcki podejmujedziałania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąćw rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Alestopa.pl-gabinetpodologiczny Marcin Wojnicz-Sianożęcki o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient możezgłaszać pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 47, 05-101 Nowy DwórMazowiecki lub mailowo pod adres gabinetwojnicz@interia.pl lub przy użyciuformularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres dokorespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej zfunkcjonowaniem Sklepu.5. Alestopa.pl-gabinet podologiczny Marcin Wojnicz-Sianożęcki zobowiązujesię do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to niebyło możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacjazostanie rozpatrzona.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawyz dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz oodpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22, 271 z późn. zm), przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. oszczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141,poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 z późn.zm.), przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn. zm)

Formularz

Zastanawiasz się nad szkoleniem i masz pytania?
Napisz wiadomość, wkrótce odezwiemy się do Ciebie.

8 + 10 =

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowróć do sklepu